AVC FACTORY


Project Description
TOAN KHU 1
OFFICE 2

Địa điểm dự án:

Long Hậu IP

Loại dự án:

Thiết kế thi công nhà máy

Khách hàng:

AVC Cranes & equipment JSC